دپارتمان‌ها و مدیران

مدیر ساختمان و تاسیسات
سید محمود موسوی
88977318
mosavi@ballast.ir

سرپرست پیمان رسیدگی و امور قراردادها
مسعود سعیدی
 ۸۸۹۵۵۸۵۳
saeedi@ballast.ir

مدیر حقوقی
علی ابراهیمی
88976039
ebrahimi@yahoo.com

مدیر امور مالی
سید محسن حسینی گلعذاری
88952814
hoseini@ballast.ir

مدیر حمل و نقل ریلی
مازیار یار احمدی
۸۸۹۷۵۸۹۹
maziyaryarahmadi@yahoo.com

مدیر روابط عمومی
علی پاشایی
88955853
pashaee@ballast.ir

مدیر زیرسازی و روسازی
سلمان چمانچی
۸۸۹۷۷۳۱۷
chamanchi@ballast.ir

معاون مالی و اداری
محمود وحدار
 ۸۸۹۵۵۸۵۱
vahdar@ballast.ir

مدیر طرح و برنامه
روح الله حشمتی
 ۸۸۹۷۵۷۹۲
 heshmati@ballast.ir

سخن مدیر

سرپرست مدیریت حراست
مجید زین العابدین
88955854
zeynolabedini@ballast.ir

مدیر پشتیبانی امور مناطق
فریبرز فریدونی

 ۸۸۹۷۷۳۱۸
  fariborzfereidoni@gmail.com

سرپرست تولید بالاست
مجتبی یومگر

88952812
youmgar@ballast.ir

مدیر ماشین آلات
محسن مالکی
 ۸۸۹۷۶۲۵۸
maleki@ballast.ir

سرپرست امور اداری و منابع انسانی
محمود صادقی
 ۸۸۹۵۲۴۶۴
sadeghi@ballast.ir