تلفن امور سهام    88992529-021
اعضا هیئت مدیره

سید قاسم هاشمی راد

رئیس هیئت مدیره

سید محمد مهدی توسلی

نائب رئیس هیئت مدیره

و قائم مقام مدیرعامل

حمیدرضا ترقی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

مهدی خسروی نو

عضو هیئت مدیره و معاون فنی