اعضا هیئت مدیره

محمد عنایت شعار

رئیس هیئت مدیره

سید قاسم هاشمی راد

نائب رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا ترقی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

محمود وحدار

عضو هیئت مدیره و معاون اداری و مالی

حسین طایفی نصرآبادی

عضو هیئت مدیره