تلفن امور سهام    88992529-021
اعضا هیئت مدیره

حمیدرضا ترقی

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

سید محمد مهدی توسلی

رئیس هیئت مدیره

و قائم مقام مدیرعامل

سید قاسم هاشمی راد

عضو هیئت مدیره

مهدی خسروی نو

عضو هیئت مدیره و معاون فنی