تلفن امور سهام    88992529-021
اعضا هیئت مدیره

حمیدرضا ترقی

عضو هیئت مدیره

سید محمد مهدی توسلی

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

مهدی خسروی نو

عضو هیئت مدیره

جمال خانمحمدی

رئیس هیئت مدیره

سید قاسم هاشمی راد

عضو هیئت مدیره

رفتن به نوارابزار