تلفن امور سهام    88992529-021
ابنیه خاص و کوچک

از دیگر فعالیت های شرکت اجرای بسترسازی و محوطه سازی میباشد که شامل اجرای عملیات خاکی و بسترسازی و ابنیه به همراه طراحی و ارایه نقشه های (AS-BUILT) و در قالب پکیج مهندسی (Engineering Dossier) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) مرتبط با ادارات مربوطه ارائه خدمات مینماید .

Employer name Construction making Project
Ministry of Road and Transportation of Rash Municipality Project of interchange highway of Janbazan Bridge in Rasht with length of 102.6 m
رفتن به نوارابزار