تلفن امور سهام    88992529-021
DEPUTIES & MANAGERS

Administrative & Financial Assistant
سید سیاوش صفوی
 ۸۸۹۵۵۸۵۱-۳
safavi@ballast.ir

سخن مدیر

PLANING DIRECTOR
روح الله حشمتی
 ۸۸۹۷۵۷۹۲
 heshmati@ballast.ir

SECURITY SUPERVISOR
محمد احمدی نیکو
 ۸۸۹۵۵۸۵۴
ahmadi@ballast.ir

SUPPORT DISTRICT AFFAIRS DIRECTOR
فریبرز فریدونی
 ۸۸۹۷۷۳۱۸
  fereidoni@ballast.ir

PRODUCTION DIRECTOR
مجتبی یومگر
 ۸۸۹۵۲۸۱۲
youmgar@ballast.ir

COMMERCE & PROCUREMENT SUPERVISOR
امیر سعیدی مهر
 ۸۸۹۷۶۰۶۵
saeedimehr@ballast.ir

Machinery SUPERVISOR
محمد جواد انصاری
 ۸۸۹۷۶۲۵۸
andari@ballast.ir

INFRASTRUCTURE & SUPERSTRUCTURE SUPERVISOR
محمد اکبری
 ۸۸۹۷۷۳۱۷
akbari@ballast.ir

Business Development & Planning Vice President
شهرام رضاپور
 ۸۸۹۵۵۸۵۱-۳
rezapour@ballast.ir

BUILDING & INSTALLATIONS DIRECTOR
سیدمحمود موسوی
 ۸۸۹۷۷۳۱۸
mosavi@ballast.ir

LAW SUPERVISOR

مهدی خزایی کوهپر
 ۸۸۹۷۶۰۳۹
khazaee@ballast.ir

FINANCIAL MANAGER
سید مسعود کاظمی
 ۸۸۹۵۲۸۱۴
kazemi@ballast.ir

RAILWAY TRANSPORTATION SUPERVISOR
حسن امرالهی
 ۸۸۹۷۵۸۹۹
amrollahi@ballast.ir

PUBLIC RELATIONS DIRECTOR
صابر علیزاده
 ۸۸۹۵۵۸۵۳
alizadeh@ballast.ir

CONTRACTS SUPERVISOR
حسین نوروزی
 ۸۸۹۵۵۸۵۳
norouzi@ballast.ir

Office SUPERVISOR
حسین رنجبری
 ۸۸۹۵۲۴۶۴
ranjbari@ballast.ir

Skip to toolbar