تلفن امور سهام    88992529-021
اسلب ترک
اسلب ترک

از آنجائیکه شرکت بالاست در ساخت خطوط با روسازی بالاستی و بدون بالاست نیز فعالیت می نماید ، در جهت تولید اسلب ترک های پیش ساخته جهت خطوط بدون بالاست اقدام نموده است . که روسازی بدون بالاست دارای مزایای ذیل میباشد :

  1.  کاهش ضخامت بستر که خصوصاً در داخل تونلها میتواند منجر به کاهش حجم حفاری و ایجاد صرفه اقتصادی در طرح گردد .
  2.  نیاز کمتر به نگهداری و بازسازی در طول دوران بهره برداری در مقایسه با بستر بالاستی که مکرراً نیاز به نگهداری  و بازسازی داشته و با افزایش عمر سازه هزینه های آن افزایش میبابد .
  3.  افزایش عمر مفید سازه (service life )
  4.  بیشتر بودن مقاومت برشی دالهای بتنی در حرکت جانبی در برابر شتاب جانبی در پیچ ها در مقایسه با بستر بالاستی. این مزیت اولاً امکان افزایش سرعت قطار را فراهم کرده و ثانیاً مشکل بهم خوردن هندسه ریل که در مورد بستر بالاستی وجود دارد تقریباً مرتفع شده و هندسه سیستم در دراز مدت با رواداری قابل قبولی بدون تغییر می ماند .
رفتن به نوارابزار