تلفن امور سهام    88992529-021
راهسازی

از فعالیت های شرکت عملیات راهسازی میباشد که شامل عملیات نقشه برداری ، اجرای خاکبرداری ، خاکریزی ،اجرای لایه اساس، زیراساس ، روسازی. جدولکاری و نصب علائم راهنمایی و رانندگی میباشد. همچنین شرکت با انجام روش تثبیت خاک که بمنظور بهبود کیفیت مصالح در راهسازی که موجب بدست آمدن مصالحی با مشخصات مناسب برای بکار بردن در لایه‌های روسازی می شود خدمات ارائه مینماید .

Employer name Road Making Project
Department of Road and Urbanization of Eastern Azerbaijan Project for implementing the complementary operation of establishing Iilkhachi Bypass Road with length of 85 km
رفتن به نوارابزار