انتخاب زبان

ابنیه خاص و کوچک

از دیگر فعالیت های شرکت احداث پل ها و تقاطعات میباشد که با ارایه نقشه های (AS-BUILT) و در قالب پکیج مهندسی (Engineering Dossier) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) انجام میشود .

Construction making Project Employer name
Project of interchange highway of Janbazan Bridge in Rasht with length of 102.6 m Ministry of Road and Transportation of Rash Municipality