تلفن امور سهام    88992529-021

CONTACT US

 No.26, Italia St., Tehran, Iran P.O.Box : 1416653614

Tel: + 98 21 88955851-3

امور سهام Tel: + 98 21 88992529

Fax: + 98 21 88952464

Email: info@ballast.ir

Web:  www.ballast.ir

Skip to toolbar