مزایده فروش زیر سرندی

آگهی فروش یک میلیون تن مصالح زیر سرندی از طریق مزایده عمومی