آگهی مزایده

آگهی فروش ماشین آلات و ضایعات از طریق مزایده