انتخاب زبان

روسازی خطوط راه آهن

احداث خطوط جدید راه آهن ، یکی از مهمترین شاخه های خدمات مهندسی این شرکت محسوب میگردد . این عملیات به صورت بالاستی یا بدون بالاست (خطوط اسلب تراک که معمولاً خطوط قطار شهری با این روش احداث می شود) روسازی خطوط بالاستی معمولاً با یکی از سیستم های عملیاتی به شرح ذیل انجام می گردد: سیستم نیمه مکانیزه پانل گذاری و مونتاژ در کارگاه مرکزی یا در محل کار با ظرفیت حدوداً 500 متر در یک شیفت کاری . پس از انجام عملیات ریل گذاری ، عملیات بالاست ریزی ، رلواژ اولیه و ثانویه و همزمان با آن نصب علائم خطوط ، جوشکاری درزریل و در نهایت رلواژ نهایی خط توسط ماشین آلات مکانیزه انجام می پذیرد .

Projects for paving the trans-national railroad network Employer name
Paving 90 km of line in Khaf- Herat route National Transportation Infrastructures, Development and Construction Co.
Paving 105 km of line in Arak- Malayer route  National Transportation Infrastructures, Development and Construction Co.