انتخاب زبان

محوطه سازی و ابنیه

از دیگر فعالیت های شرکت اجرای بسترسازی و محوطه سازی میباشد که شامل اجرای عملیات خاکی و بسترسازی و ابنیه به همراه طراحی و ارایه نقشه های (AS-BUILT) و در قالب پکیج مهندسی (Engineering Dossier) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست (HSE) مرتبط با ادارات مربوطه ارائه خدمات مینماید .

Landscaping Project Employer name
Project for implementing the excavation and bed making operation (landscape with 13.7 ha) Pasargad Oil Company