انتخاب زبان

بهسازی خطوط راه آهن

یکی دیگر از مأموریتهای شرکت ، انجام عملیات بهسازی خطوط می باشد . این عملیات درمواقعی انجام می پذیرد که فرسودگی خطوط به میزانی است که میتوان با انجام تعمیرات نسبتاً اساسی ، خط را به حالت مطلوب بازگردانید . عملیات مزبور معمولاً در مسیرهایی انجام می پذیرد که فرسودگی مصالح در آنها به میزان 40 درصد رسیده باشد که با تعویض قطعات معیوب اجزاء خط و رفع معایب هندسی و جایگزینی بالاست مناسب نسبت به بالا بردن کیفیت خط و افزایش ایمنی خطوط اقدام می گردد . درعملیات بهسازی ممکن است در برخی از نقاط ادواتی نظیر ریل و تراورس نیز تعویض گردند . شرکت بالاست نیز مجری قراردادهای بهسازی خطوط در محورهای مختلف راه آهن کشور بوده است .

Projects for improving the trans-national railroad network Employer name
Project for improving the lines of Imam Khomeini Line with length of 75 km Railroad of Islamic Republic of Iran
Project for improving the lines in the railroad network with length of 200 km Railroad of Islamic Republic of Iran