انتخاب زبان

پروژه مخزن بتنی پارک های ولی عصر، رسالت و پلیس

پروژه مخزن بتنی پارک های ولی عصر، رسالت و پلیس
کارفرما: شهرداری منطقه 4 تهران
نوع قرارداد: PC ( تدارک و ساخت)
مدت قرارداد: 7 ماه
محل انجام پروژه : استان تهران
مشخصات فنی پروژه : ( ابعاد به متر است)

  • ابعاد مخزن پارک ولی عصر 20*20*10
  • ابعاد مخزن پارک رسالت 22*22*10
  • ابعاد مخزن پارک پلیس 22*22*10