انتخاب زبان

پروژه راه آهن تهران کرج

کارفرما: شرکت راه آهن ج.ا.ا.
طول مدت قرارداد :18 ماه
محل انجام پروژه : استان تهران و کرج
اهداف پروژه:
یکی از اهداف دولت برای افق سال 1404 (2025 میلادی) افزایش ظرفیت سیستم خطوط راه آهنی ملی است. پروژه های متعدد ریلی برای نیل به این اهداف در اقصی نقاط کشور تعریف شد.

 • یکی از این پروژه ها، افزایش خطوط راه آهن تهران کرج که تکمیل آن موجب کاهش مدت سفر با افزایش خطوط موجود به چهار خط
 • امکان استفاده از این خطوط به عنوان خطوط ترانزیت کریدور بین المللی شمال و جنوب
 • ایجاد خطوط راه آهن بین آسیا مرکزی، قفقاز و کشور های اروپایی با ایجاد راه آهن مشهد – تبریز و گمرک سرخس –  جلفا و رازی و بازرگان
 • افزایش ظرفیت سیتم راه آهن با احداث 75 کیلومتر خط آهن

وسعت پروژه:
وسعت پروژه شامل انجام امور مهندسی، تدارک ماشین آلات، تجهیزات ساختمانی و مصالح و احداث خطوط ریلی و تجهیزات فنی
اطلاعات فنی (نوشته آمار کلیدی)

 • احداث ریل: تقریباً 60 کیلومتر
 • تعداد پل ها: 23
 • تعداد ایستگاه: 1
 • بهسازی ایستگاه: 4
 • کانال آب: 37
 • تقاطع: 23
 • عملیات خاکی: ا میلیون متر مکعب
 • قالب بندی: 70 هزار متر مکعب
 • تقویت آرماتور گذاری: 5500 تن
 • بتن ریزی: 53000 متر مکعب