انتخاب زبان

Projects

The project to increase the...

کارفرما: شرکت راه آهن ج.ا.ا.
طول مدت قرارداد :18 ماه
محل انجام پروژه : استان تهران و کرج
اهداف پروژه:
یکی از اهداف دولت برای افق سال 1404 (2025 میلادی) افزایش ظرفیت سیستم...

Valie Asr - Resalat and...

پروژه مخزن بتنی پارک های ولی عصر، رسالت و پلیس
کارفرما: شهرداری منطقه 4 تهران
نوع قرارداد: PC ( تدارک و ساخت)
مدت قرارداد: 7 ماه
محل انجام پروژه : استان تهران
مشخصات...

Khaf - Harat
پروژه احداث روسازی خواف – هرات
کارفرما: شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
نوع قرارداد : تدارک و ساخت
مدت قرارداد: 9ماه
محل انجام...