انتخاب زبان

بالاست نشان تعالي سازماني دريافت كرد.

یکشنبه, 03/11/2018 - 17:14 -- admin
بالاست نشان تعالي سازماني را دريافت كرد. چهارمين جشنواره بهره وري و تعالي حمل و نقل ريلي « شهيد دادمان» روز گذشته با حضور شركتهاي حمل و نقل ريلي برگزار شد و سيروس جعفري نايب رئيس هيات مديره و مديرعامل نشان تعالي سازماني شركت بالاست را دريافت كرد. جايزه تعالي حمل و نقل ريلي به منظور ارتقاء سطح مديريتي ادارات كل مناطق و شركتهاي همكار راه آهن جمهوري اسلامي ايران، و استقرار سيستم هاي مديريت كيفيت، افزايش بهره وري و گسترش مفاهيم تعالي سازماني براي شركت هاي باري، مسافري و پيمانكار برگزار مي شود.