انتخاب زبان

اعضا هیات مدیره

روح اله هاشمی ذاکر          رئیس هیات مدیره
سیروس جعفری               نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل
سید قاسم هاشمی راد        عضو هیات مدیره
ابوالفضل جعفری              عضو هیات مدیره
نادر شیری ترکمانی            عضو هیات مدیره