انتخاب زبان

اعضا هیئت مدیره

روح اله هاشمی ذاکر             رئیس هیئت مدیره
ابوالفضل جعفری                 نایب رئیس هیئت مدیره
ابراهیم محمدی                  عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
محمد عنایت شعار               عضو هیئت مدیره
حسین طایفی نصرآبادی         عضو هیئت مدیره