انتخاب زبان

دپارتمان ها و مدیران

معاون اداری و مالی
حسین طایفی
88952814
tayefi@ballast.ir
معاون ساختمان و تاسیسات
حسین راثی
88955853
Hossein.rasisaray@yahoo.com
مدیر حمل و نقل ریلی
مازیار یار احمدی
88975899
maziyaryarahmadi@yahoo.com
مدیر بازرگانی
محمد علی دربان
88976065
darban@ballast.ir
مدیر روابط عمومی
محمد امینی
88955853
h.amini2000@yahoo.com
مدیر ماشین آلات
محسن مالکی
88976258
maleki@ballast.ir
مدیر تولید بالاست
محمود طیبی
مدیر پشتیبانی امور مناطق
فریبرز فریدونی
88977318
fariborzfereidoni@gmail.com
مدیر پیمان رسیدگی و امور قراردادها
کاوه رزاقی
88955853
razaghi@ballast.ir
مدیرساختمان و تاسیسات
سیدمحمود موسوی
88977318
مدیر طرح و برنامه
روح الله حشمتی
88976148
heshmati@ballast.ir
معاون فنی
ایرج علیمی
88977317
Iraj.alimi86@yahoo.com
مدیر مالی
حسین طایفی
88952814
tayefi@ballast.ir
سرپرست امور اداری و منابع انسانی
محمد علی دربان
88952464
darban@ballast.ir
سرپرست دفتر حقوقی
ثمره نوائی
88975151
navaee@ballast.ir