انتخاب زبان

دپارتمان ها و مدیران

معاون محترم اداری و مالی
88955851-3
معاون ساختمان و تاسیسات
حسین راثی
88955853
Hossein.rasisaray@yahoo.com
مدیر زیرسازی و روسازی
ایرج علیمی دیزج
88977317
Iraj.alimi86@yahoo.com
مدیر حمل و نقل ریلی
مازیار یار احمدی
88975899
maziyaryarahmadi@yahoo.com
مدیر بازرگانی
88976065
مدیر روابط عمومی
رضا هوبه شعار
hobehshoar@yahoo.com
مدیر ماشین آلات
88976258
مدیر تولید بالاست
محمود طیبی
مدیر پشتیبانی امور مناطق
فریبرز فریدونی
88977318
fariborzfereidoni@gmail.com
مدیر حراست
فرهاد خوشبخت
88955854
far_khosh27@yahoo.com
مدیر پیمان رسیدگی و امور قراردادها
رامین افراز
88955853
raminafraz@yahoo.com
مدیر دفتر مدیرعامل
نعیم سمیعی
88955851-3
naeimsamiei7@gmail.com
مدیرساختمان و تاسیسات
سیدمحمود موسوی
88977318
مدیر طرح و برنامه
فاطمه موسوی علوی
88976148
masoudialavi@yahoo.com
معاون فنی
آرمین عبدالهی
88955851-3
abdollahi@ballast.ir
مدیر مالی
حسین طایفی
88952814
tayefi@ballast.ir
مدیر امور اداری و منابع انسانی
محمد امینی
88952464
h.amin2000@yahoo.com