انتخاب زبان

دپارتمان ها و مدیران

معاون اداری و مالی
حسین طایفی
88952814
tayefi@ballast.ir
معاون ساختمان و تاسیسات
حسین راثی
88955853
Hossein.rasisaray@yahoo.com
مدیر حمل و نقل ریلی
مازیار یار احمدی
88975899
maziyaryarahmadi@yahoo.com
مدیر روابط عمومی
رضا هوبه شعار
hobehshoar@yahoo.com
مدیر تولید بالاست
محمود طیبی
مدیر پشتیبانی امور مناطق
فریبرز فریدونی
88977318
fariborzfereidoni@gmail.com
مدیر حراست
فرهاد خوشبخت
88955854
far_khosh27@yahoo.com
مدیر پیمان رسیدگی و امور قراردادها
کاوه رزاقی
88955853
razaghi@ballast.ir
مدیرساختمان و تاسیسات
سیدمحمود موسوی
88977318
مدیر طرح و برنامه
روح الله حشمتی
88976148
معاون فنی
ایرج علیمی
88977317
Iraj.alimi86@yahoo.com
مدیر مالی
حسین طایفی
88952814
tayefi@ballast.ir
مدیر امور اداری و منابع انسانی
محمد امینی
88952464
h.amin2000@yahoo.com